RC revue

» Inzerce » Plošná inzerce


Plošná inzerce

Máte-li zájem o inzerci v časopisu RC revue, napište nám prosím na e-mail inzerce@rcrevue.cz Do zprávy uveďte, jaký formát inzerátu by vám nejvíce vyhovoval a případně kolikrát byste chtěli inzerát opakovat. Obratem vám zpracujeme cenovou nabídku.

 

Formáty inzerce

)* +3 mm na každou stranu určenou k ořezu
Inzerce je barevná, černobílý je pouze rozměr 1/24 str. pro prodejny prodávající RC revue


Všeobecné smluvní podmínky inzerce v měsíčníku RC revue

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Přijetím závazné objednávky vzniká smlouva mezi společností RCR s.r.o. (dále jen vydavatel) a objednatelem. Podmínky smlouvy se řídí těmito Všeobecnými inzertními podmínkami měsíčníku RC revue a Obchodním zákoníkem v aktuálním znění. Podmínky vzniklé smlouvy je možné změnit pouze písemnou dohodou obou stran.

ZADÁNÍ INZERÁTU

Objednávky inzerátu, dispozice pro zveřejnění inzerátu, změny nebo storna přijímá vydavatel pouze písemně. Uzávěrka pro příjem inzerátu se vztahuje na předání podkladu, veškeré změny, storna i korektury inzerátu.

ZVEŘEJNĚNÍ INZERÁTU

Vydavatel nepřebírá odpovědnost za obsah a právní přípustnost inzerátu, kterou nese objednavatel inzerátu v plném rozsahu, vydavatel si současně vyhrazuje právo odmítnout inzerát z důvodu obsahu, technické úrovně nebo inzeráty, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR či v rozporu se zájmy vydavatele. Veškeré náklady spojené se soudním či jiným řízením v souvislosti s obsahem inzerátu nese objednavatel inzerátu. Umístění inzerátu zaručuje vydavatel pouze za podmínky, že objednavatel tuto službu platí ve formě přirážky za umístění v souladu s podmínkami uvedenými v platném ceníku. Pokud inzerent objedná opakované zveřejnění inzerátu a do uzávěrky daného čísla nedodá aktualizovanou verzi podkladu, má vydavatel právo použít podklady dodané inzerentem pro poslední minulé, inzerentem schválené, zveřejnění. Závazek k výlučnému zveřejnění tematického inzerátu v čísle není
možný.

VRÁCENÍ PODKLADU A KOREKTURA

Povinnost inzertního oddělení vydavatele archivovat všechny tiskové podklady končí 3 měsíce po posledním zveřejnění inzerátu. Korektura inzerátu je možná pouze na základě výslovného přání objednatele potvrzeného inzertním oddělením vydavatele.V tomto případě přebírá objednavatel veškeré případné dodatečné náklady.

PLACENÍ INZERÁTU

Pokud není smlouvou stanoveno jinak, inzerát je fakturován vždy po zveřejnění se splatností 14 dní od vystavení faktury. V případě, že inzerent neuhradí fakturu za řádně objednanou a zveřejněnou inzerci v termínu splatnosti, vyhrazuje si vydavatel právo účtovat inzerentu úrok z prodlení ve výši 0,5 promile z fakturované částky za každý den prodlení a dále smluvní pokutu ve výši 0,5 promile z fakturované částky za každý den prodlení, a to až do okamžiku zaplacení dlužné částky. Pokud je pohledávka zaplacena později než 14 dní po stanovené době splatnosti, nemá objednavatel právo na žádné slevy nebo smluvní provize. V takovém případě musí objednavatel uhradit plnou cenu inzerátu.

UJEDNÁNÍ O CENÁCH

Změny tarifu vstupují v platnost dnem vyhlášení a vztahují se i na probíhající obchodní případy, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Veškeré slevy, které přísluší zákazníkum v souladu s platným ceníkem, se vztahují na období jednoho roku a jednotlivé zakázky objednávky).

REKLAMACE

Veškeré reklamace je nutné zaslat vydavateli písemně, nejpozději do 21 dnů od data otištění inzerátu. Pokud není v této lhutě podána reklamace, má se za to, že inzerát byl zveřejněn řádně. Vydavatel si vyhrazuje právo na přiměřenou toleranci barevného provedení v souladu s barevnou škálou. Vydavatel přejímá plnou technickou (tiskovou) odpovědnost pouze za poklady, které odpovídají technickým podmínkám vydavatele. Objednavatel má právo na slevu z ceny nebo na náhradní plnění pouze v takovém rozsahu, v jakém byla omezena reklamní účinnost inzerátu vlivem nedostatku v technickém provedení. Všeobecné inzertní podmínky tvoří nedílnou součást ceníku inzerce. Výjimky od všeobecných inzertních podmínek je možno sjednat pouze písemnou dohodou obou zúčastněných
stran.

STORNOVACÍ PODMÍNKY

Vydavatel bude v případě zrušení objednávky účtovat poplatky v následující výši:
- zrušení objednávky do 35 dnů před vydáním 10%
- zrušení do 25 dnů před vydáním 40%
- zrušení do 17 dnů před vydáním 80%
V pozdějším termínu není možné objednávku zrušit. Zrušení objednávky musí být provedeno písemně. Výše stornopoplatku
se určuje v závislosti na dni, kdy bylo písemné zrušení objednávky doručeno vydavateli.


Příprava podkladů pro inzerci

Měsíčník RC revue je tištěn ofsetovou technologií. Vnitřní strany jsou na křídovém papíře o gramáži 90 g/m2, obálka je na křídovém papíře o gramáži 150 g/m2 a lakována UV lakem. Pro předtiskovou přípravu časopisu je využívána technologie elektronické archové montáže (CTP). Z tohoto důvodu není možné inzerát dodávat na filmech, ale pouze v datové podobě.

PŘI PŘÍPRAVĚ INZERÁTU JE TŘEBA DODRŽET NĚKOLIK OBECNÝCH ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK:

 • Veškeré barvy musejí být ve škále CMYK
 • Formát dokumentu  musí být stejný jako rozměr inzerátu (v případě inzerátů na spad – od 1/2 strany výše – na straně určené k ořezu přidejte 3 mm k základnímu rozměru)
 • V případě inzerátu na spad musejí bý veškeré texty a případně i další objekty alespoň 7 mm od rozměru inzerátu po oříznutí (od základního formátu)
 • Dodržujte formáty inzerátů uvedené v ceníku
 • Minimální tloušťku linky dodržujte alespoň 0,1 bodu, v případě negativu (světlá linka na tmavém podkladu) alespoň 0,2 bodu.
 • Doporučujeme používat písmo o velikosti od 6 bodů výše (menší písmo je špatně čitelné).
 • Časopis je připravován na platformě PC, v případě platformy MAC je nutné použít kompatibilních formátů souborů.

DATA JE MOŽNÉ DODAT V TĚCHTO FORMÁTECH:

Formát CDR (Corel Draw!):

 • Soubor dodejte uložený ve verzi 11 nebo nižší (při ukládání z vyšších verzí zvolte tuto možnost v dialogovém okně programu).
 • Veškerá písma převeďte do křivek, odstavcový text rozdělte.
 • Vložené bitmapové obrazy (fotografie) by měly mít rozlišení 300 dpi, při nižším rozlišení značně klesá jejich kvalita. Barvy musejí být v režimu CMYK.

Formát AI nebo EPS (Adobe Illustrator):

 • Soubor dodejte uložený ve verzi 9 nebo nižší (při ukládání z vyšších verzí zvolte tuto možnost v dialogovém okně programu).
 • Veškerá písma převeďte na obrysy (křivky).
 • Vložené bitmapové obrazy (fotografie) by měly mít rozlišení 300 dpi, při nižším rozlišení značně klesá jejich kvalita. Barvy musejí být v režimu CMYK.
 • Používejte PostScript Level 2.

Formáty TIFF, PSD (Adobe Photoshop) nebo JPEG:

 • V případě formátu PSD veškerá písma převeďte na rastry.
 • Rozlišení zvolte alespoň 300 dpi, v případě drobného písma zvolte rozlišení až 600 dpi.
 • Formát TIFF můžete pro zmenšení výsledného souboru uložit s kompresí LZW.
 • V případě použití formátu JPEG je nutné soubor uložit v nejvyšší kvalitě – nejmenší kompresí.

Formát PDF (Adobe Acrobat):

 • Tento formát použijte, pokud inzerát připravujete například v programech Adobe InDesign, Adobe PageMaker nebo QuarkXPress.
 • PostScriptový soubor pro následnou tvorbu PDF generujte nejlépe Adobe PS Driverem, případně ovladačem osvitové jednotky Scitex Dolev PS L2 (je součástí OS Windows).
 • PostScriptový soubor musí být kompozitní CMYK.
 • Formát PDF je nutné jej vytvořit programem Adobe Acrobat Distiller, v němž zvolte pro „Job Options“ nastavení „Press Optimized“. Kompatibilitu zvolte Acrobat 4 (PDF 1.3) nebo Acrobat 5 (PDF 1.4).
 • Do souboru vložte všechna použitá písma
 • Nepoužívejte ořezové, soutiskové ani jiné značky, soubor nesmí být rotován ani zrcadlen.

DATA JE MOŽNÉ DODAT NA TĚCHTO NOSIČÍCH:

 • Online úložiště - Google drive, uschovna.cz, uloz.to , leteckaposta.cz
 • Flash disk, paměťová karta
 • CD-ROM, CD-RW, DVD-R 
 • Do velikosti 10 MB zaslat e-mailem na adresu: inzerce@rcrevue.cz
  Větší soubory lze umístit na FTP RC revue. Pro tento případ nás kontaktujte, sdělíme vám vše potřebné.
 • Případné další dotazy směřujte na redakci RC revue, Luděk Jirák, Baranova 31, 130 00 Praha 3, tel: 774 777 794, e-mail: inzerce@rcrevue.cz , www.rcrevue.cz